معادل زیبا | بابک آذری

آقای ایواز طاها گویا در کتاب جدیدشان کلمه‌ای بنام “ایچیم” (معادل محتوا) وضع کرده‌اند. و آقای رامین جباری در مقاله خود از چند بعد با ایچیم مخالفت کرده‌اند. اما به نظر من چندین اشکال در نوشته آقای جباری هست که...